اصول معماری در عصر نیست انگاری

اصول معماری در عصر نیست انگاری

نگارنده: حامد محمدپور

در ادامه چکیده ای از مقاله "اصول معماری در عصر نیست انگاری" نوشته راجر اسکروتن از کتاب معماری چیست؟ را در راستای توجه به ارزش های صحیح آموزش معماری عرضه می کنیم.

اسکروتن در این مقاله به نقد معماری مدرن و آموزش آن پرداخته و راه حل متفاوتی را ارائه و در دو بخش، اصولی جدیدی از معماری را تعریف می نماید. بخش اول به مبانی و حکمت نظری و اصول پایه و بخش دوم بر اساس قسمت اول به تدوین کلیات آموزه عملی آن می پردازد.

او مشکل معماری مدرن را ناشی از بی توجهی به فرهنگ و گذشته و تدوین معیارهای صلب برای تعریف زیبایی شناسی می داند. در این شیوه توجه به مخاطبان و استفاده کنندگان اثر کمرنگ تر و عقاید و سلیقه معمار بر آنان تحمیل می گردد.

آثار به دست آمده فاقد احترام به طبیعت، انسان و عموم مردم و خودخواهانه خود را بر طبیعت و سایر بناها تحمیل می کنند. در چنین معماری، ساختمان به تنهایی محور قرار می گیرد و تعلق آن به بستر طرح که از نظر اسکروتن بسیار واجد ارزش است، فراموش می گردد. آموزه چنین شیوه ای نیز منجر به پرورش سازندگان بنا و نه معماران گشته است.


چهارچوب نظری اسکروتن برای برپایی اسکلت سبکی نوین با تاکید برحس زیبایی بر 11 محور زیر استوار است. • قضاوت معماری به عنوان نشانه انسانی بر حسب معنایش
 • ضرورت توجه به نمودها برای ساختن در جهان اصل تقدم نمودها
 • تعریف معماری سودمند به معماری انعطاف پذیر
 • توجه به معماری بر اساس بعد عمومی و تجربه مدنی آن در ساختن قلمرو عمومی
 • احترام به قوانین طبیعی و هویت های شایسته قلمرو عمومی
 • تضمین و تجویز اخلاق عمومی در قلمرو عمومی
 • تجربه زیبایی شناسی در ذهن بر اساس توجه به نمودها
 • تعریف زیبایی شناسی روزمره به فرایند دائمی تطابق بین نمود اشیا
 • تعریف زیبایی شناسی شی به یادآوری حس سرشار زندگی انسانی
 • نقد، قضاوت و ذوق اجزا زیبایی شناسی
 • تعریف معماری جدی به منعکس کننده طبیعت اجتماعی مردم
 • اسکروتن پس از تعریف و تدوین اصول فوق با زبان معمارانه به معیارهای زیبایی شناسانه می پردازد. به نظر وی برای آموزش معماران باید ثابت های زیبایی شناسانه را به آنها آموخت. او این ثابت های را توجه به نکات زیر بیان می نماید.
 • مقیاس انسانی
 • دعوت کنندگی روی بنا
 • ترکیب و همجواری نماها و رهایی از سلطه پلان آزاد
 • جزییات و ترکیبات مبتنی برآن
 • تعریف و تدوین جزییات
 • هماهنگی، همانندی و تقارن

 • تاکید خطوط قایم
 • استفاده از فنون ابزار گیری مانند سایه، نور و اقلیم
 • مصالح به عنوان نشانه زندگی

با آموزه چنین نکاتی، معماران قادر به درک، ترسیم، مقایسه و نقد جزییات می گردند و پس از آن معماری به طراحی نمای فی مابین دو ساختمان معطوف می گردد. اما چنین آموزشی نیازمند کوشش فکری و تواضع روحی است.

تصاویر زیر چکیده ای از "اصول معماری در عصر نیست انگاری" نوشته راجر اسکروتن از کتاب معماری چیست؟ می باشد:

منبع: معمارفا
 

Similar threads

بالا