اصول تهیه صورت وضعیت براساس فهرستبهای ابنیه برای تلفن همراه

amin_civil

عضو جدید
Tab-Andro-Edu-Metre-02.jpg
اصول تهیه صورت وضعیتها
براساس فصول فهرستبهای ابنیه
برای گوشی های تلفن همراه

ازطریق لینگ زیر دانلود نمائید:

برنامه اندروید "اصول تهیه صورت وضعیتها"

✔️ اندازه گیری و ریزمتره اقلام کار هریک از ردیفهای فهرستبها
✔️ تهیه برآورد صورت وضعیتها به تفکیک فصلهای فهرستبها
✔️ نکات مهم و کاربردی برای تهیه صورت وضعیت هر فصل
✔️ روشهای تجربی و محاسبات تقریبی مصالح مصرفی
✔️ تصاویر کارهای اجرایی مرتبط با هر فصل
✔️ مثالها و تمرینهای حل شده در انتهای هر فصل
✔️ فرمها و جداول کاربردی برای کارهای دفترفنی و متره و برآورد
✔️ اپلیکیشن های آموزشی و مصور از مراحل اجرا و ساخت ساختمانهای بتنی و فلزی
✔️ اپلیکیشن متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت براساس فهرستبهای سال94

Demo-01.jpg
 
بالا