استفاده از GIS و ماهواره LANDSAT در آتش سوزی جنگل ها

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
آتش سوزی جنگل ها یکی از عمده ترین خطرات در کشور های مدیترانه می باشد که کنترل کامل آن غیر ممکن می باشد اما با استفاده از نقشه های نواحی پر خطر و استفاده از مدل ریسک می توان آن را به حداقل رساند.


خطر آتش سوزی شامل دو بخش می باشد:

  • خطر اشتعال
  • خطر پراکندگی
منظور ازخطر اشتعال: هم مواد دارای ضریب اشتعالی که نسبت به مواد دیگر مختلف می باشد منظوراز خطر پراکندگی ؛ میزان پوشش آتش سوزی در منطقه می باشد.


راه های کاهش خطر آتش سوزی:
بازرسی اولیه با استفاده از اطلاعات ماهوارهای از آتش سوزی جنگلها اساس و پایه کاهش خطر آتش سوزی می باشد.

GIS می تواند به طور موثر ومبرم استفاده شود در کاهش خطر آتش سوزی جنگل ها. از GIS در تهیه نقشه نواحی پر خطر وتهیه مدل ریسک پراکندگی آتش سوزی استفاده می شود.


پارمترهای موثر در خطر آتش سوزی جنگل ها:
  • توپوگرافی
  • پوشش گیاهی
  • کاربری زمین
  • و…


مقدمه
این مطالعه برای بهره بردن از توانایی سنجش از دور و GIS وپیشنهاده روش های مناسب برای نقشه برداری از جنگلها در معرض خطر آتش سوزی می باشد.

چنین نقشه هایی به ماموران اداره جنگل بانی کمک خواهد کرد که از احتمال خطر آتش سوزی در جنگل جلوگیری کنند ویا درزمان آتش سوزی عمل شایسته و مناسب انجام دهند

_ برسی منطقه مورد مطالعه شامل موارد زیر می باشد

دراین ناحیه که ۴.۰۷۹ هکتاربوده ۱.۶۷۴ هکتار از منطقه غیر حاصل خیز و۳.۳۷۵ هکتار حاصل خیز بوده ودرشکل زیر آمداست.
A.0189.01.jpg
– نوع پوشش گیاهی
۲۳درصد از کل ناحیه درجنگل غالبا از در ختان سوزنی برگ وبوته ها وبیشه ها را شامل شده است این نوع از گیاهان مستعد به آتش سوزی هستند.

– آب و هوا
نوع آب وهوا گیاهان رستنی دریک ناحیه را مشخص می کند واز اینرو آب وهوانقش برجسته ومهمی در به وجود آوردن نواحی مستعد به آتس سوزی دارد.

– توپوگرافی منطقه
توپوگرافی یکی از فاکتورهای مهم جغرافیایی طبیعی است که با رفتار باد مرتبط است از اینرو بر استعداد نواحی نسبت به

– آتش سوزی تاثیر گذار است.
آتش شیب های سر بالایی را سریع تر وسرازیری را کندتر می پیماید

– فاصله از جادها
جنگل های نزدیک به جادها مستعد آتش سوزی هستند.

– فاصله از محل سکونت
جنگل های که نزدیک محل سکونت واقع شده اند مستعد آتش سوزی می باشند.


وسایل وروش های مورد استفاده:
– اطلاعات
عکس های LANDSAT درسال ۱۹۹۲ قبل از آتش سوزی وعکس های آن در ۱۹۹۸پس از آتش سوزی می باشد.
اطلاعات جمع آوری شده شامل
نقشه نوع جنگل
نقشه گیاهان رستنی
ارتفاع
شیب ها
اطلاعات آب و هوایی​

– روش ها
روشی که مورد استفاده قرار گرفته استفاده از نقشه استاندارد در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰و DEM تولید شده برای مطا لعه منطقهمی باشد به شکل زیر توجه کنید.

A.0189.02.jpg

در این روش خطاهای اتنمسفری و خطا های رادیومتریکی از تصاویر ماهواره ای حذف شده است واز اگوریتم طبقه بندی نظارت شده ماکزیمم شباهت استفاده شده است.

هدف از استفاده از تصاویر ماهواره ها مقایسه آنها قبل وبعد از آتش سوزی می باشد که دانشمندان قادر به ارزیابی و خسا رات وارده باشند.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نتایج: + نتایج پردازش تصاویر:بر طبق تحلیل های ماهواره LANDSATباندهای ۴،۵و۷انتخاب شدند ودقت طبقه بندی به وسیله ۵۰ پیکسل مورد استفاده که به صورت تصادفی انتخاب می شود تعیین شد.نتایج طبقه بندی تصاویر درسال های ۱۹۹۸و۱۹۹۲در دو شکل زیر آمده است. که در ۸ کلاس جنگل۱، جنگل ۲،جنگل ۳، دریا ،برکه ، مه ، ساحل دریا وغیر جنگل می باشد.در این طبقه بندی تصاویر ماهوارهای چون کاربری زمین یک عامل مهم در تعیین خطر آتش سوزی جنگل ها می باشد بدست آوردن یک طبقه بندی از کاربری زمین توسط تصاویر ماهواره ای وتبدیل آنها در جهت رسیدن به یک سیستم GIS یک پارچه بوده است. نتایج GIS:سیستم اطلاعات در نرم افزار Mapinf ایجاد شده بود از پارامترهای که در سیستم اطلاعاتی ایجاد شده بودند پوشش گیاهی ،توپوگرافی منطقه ،مسافت از جاده و برنامه های کامپیوتری که مهم اند برای تعیین خطر آتش سوزی.برای تولید نقشه های خطر آتش سوزی جنگل ۵ کلاس مورد استفاده قرارگرفتن. این طبقه بندی کلاس ها شامل: + شیب + پوشش گیاهی + فاصله از جاده + فاصله از مناطق مسکونیدردادهایDEM که در تصاویر زیر آمده است نشان دهنده این مطلب است که شکل منطقه وشیب یک نقش مهم در پراکندگی آتش دارد آتش با سرعت بیشتری به سمت بالا حرکت می کند وباسرعت کمتری به سمت پایین حرکت می کند.با توجه به شکل زیر شیب های جنوبی آسیب پذیرتر هستند ودر خطرآتش سوزی بیشتری قرار دارند.


نتایج تحقیق وبرسی شکل منطقه وشیب جنگل وسراشیبی ها درنرم افزار ER mapper انجام شد. درشکل زیر نقشه محیط های زراعی برای نواحی که در آتش ازبین می روند آمده است.


نقشه پوشش گیاهی و جاده ها و نقشه ی زیست گاه ها نواحی قابل دسترس به وسیله ی داده ای GIS در شکل زیر آمده است :


به همین نحو نواحی و فاصله از جاده در شکل ۹ آمده است :​در نهایت می توان گفتن تلفیق اطلاعات ماهواره ای در GIS خیلی سودمند است برای معلوم کردن مکان ها مخاطره آمیز می تواند باشد در مدیریت طرح جنگلبانی در بعد از آتش سوزی.​
 

Similar threads

بالا