استانداردهای حسابرسی - استانداردهای مصوب

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
مدیر تالار
کاربر ممتاز
عنوان استاندارد
شماره استاندارد
شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت (جدید)
31-5
شواحد حسابرسی – اقلام خاص ( جایگزین پیوست بخش 50 )
۱-۵۰
تاییدخواهی برون سازمانی
5-50
مقدمه
۱۰
هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی ( تجدید نظر شده 1386 )
۲۰
قرارداد حسابرسی
۲۱
کنترل کیفیت کار حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی ( تجدید نظر شده 1386 )
۲۲
مستندسازی
۲۳
مسئولیت حسابرس درارتباط با تقلب واشتباه درحسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1384 )
۲۴
ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی
۲۵
برنامه ریزی
۳۰
شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی
۳۱
اهمیت در حسابرسی
۳۲
روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی( جدید )
33
برآورد خطر و سیستم کنترل داخلی
۴۰
شواهد حسابرسی (تجدید نظر شده 1384 )
۵۰
حسابرسی نخستین - مانده های اول دوره
۵۱
روشهای تحلیلی
۵۲
نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای آزمون
۵۳
حسابرسی براوردهای حسابداری
۵۴
اشخاص وابسته
۵۵
رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه
۵۶
تداوم فعالیت
۵۷
تاییدیه مدیران
۵۸
استفاده از خدمات حسابرس دیگر
۶۰
ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی
۶۱
استفاده از نتایج کار کارشناس
۶۲
گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی(تجدید نظر شده 1384 )
۷۰
اطلاعات مقایسه ای
۷۱
اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده
۷۲
گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص
۸۰
بررسی اجمالی صورتهای مالی
۹۱
اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی
۹۲
تنظیم اطلاعات مالی
۹۳
حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌
۱۰۵
ارتباطات‌ با مدیریت‌
۱۰۷
رسیدگی به اطلاعات مالی آتی
۳۴۰
 

Similar threads

بالا