ارزیابی پارامتری قابهای فولادی سرد نورد شده با مهاربند تسمه قطری

DDDIQ

مدیر ارشد
ارزیابی پارامتری قابهای فولادی سرد نورد شده با مهاربند تسمه قطری​


مهران زینلیان 1، حسین تاجمیر ریاحی 2، مهران عباسی سورشجانی 3 *
-1 استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان،
-2 استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان،
-3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان،


چكیده
امروزه سازههای فولادی سرد نورد شده به دلیل ویژگیهای خاص خود از جمله سبک وزن بودن و سرعت بالای اجرا، در مناطق مختلف دنیا مورد توجه بسیاری از متخصصان و صنعتگران حوزه ساختمان میباشد. مهاربند تسمه قطری از متداول ترین سیستمهای باربر جانبی در این سازهها میباشد. در این مطالعه به بررسی پارامتری قاب سبک فولادی با مهاربند تسمه قطری پرداخته شده است. پارامترهایی که اثر آنها بر رفتار مهاربند مورد بررسی قرار میگیرد شامل سطح مقطع تسمه، نسبت عرض به ارتفاع قاب و فاصلهی بین ستونچهها میباشد. در این تحلیل که با استفاده از نرمافزار اجزای محدود ANSYS صورت پذیرفته است، اثرات همزمان غیر خطی بودن فولاد، وجود تغییر شکلهای اولیه مقاطع سرد نورد شده و تنشهای پسماند ناشی از نورد سرد نیز در نظر گرفته شده اند. نتایج آنالیزها نشان میدهد که افزایش سطح مقطع تسمهها و نسبت عرض به ارتفاع قاب باعث افزایش ظرفیت میشود ولی تغییر فاصله ی بین ستونچهها تاثیر زیادی بر ظرفیت قاب مورد نظر ندارد.

واژههای كلیدی:
سازههای فولادی سرد نورد شده، ستونچه، مهاربند تسمه قطری، تنشهای پسماند
 

پیوست ها

  • ارزیابی پارامتری قابهای فولادی سرد نورد شده با مهارب.pdf
    1.4 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا