ارزیابی نانو در صنعت ساخت و ساز جهان امروز با نگرش معماري پایدار

DDDIQ

مدیر ارشد
ارزیابی نانو در صنعت ساخت و ساز جهان امروز با نگرش معماري پایدارپدرام اسلامی مقدم آبخواره 1*، ملیکا سعادتی 2
-1 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی معماري علوم تحقیقات اراك
-2 دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی معماري علوم تحقیقات سمنان


چکیده
امروزه در بین فناوري هاي نوین ساختمان علمی نوین و بسیار کارآمد با عنوان نانو تکنولوژي مطرح می باشد که از مزایاي مهم فناوري نانو می توان به کاربردهاي بی شمار آن در صنعت ساختمان اشاره نمود. هدف نهایی از بررسی مواد در مقیاس نانو ، یافتن طبقه جدیدي از مصالح ساختمانی با عملکرد بالا می باشد ، که می توان به عنوان مصالحی با عملکرد بالا و چند منظوره اطلاق نمود . منظور از عملکرد چند منظوره ، ظهور خواصی جدید و متفاوت نسبت به خواص مواد معمولی می باشد به گونه اي که مصالح بتوانند کاربردهاي گوناگونی را ارائه نمایند. فناوري نانو در صنایع ساختمان هم نقش بسزایی دارد، در این راستا بیشترین سهم را صنایع فولاد، شیشه و بتن ایفا می کنند. دراین راستا فناوري نانو علم ساختمان اتم به اتم مواد جدید با خواص موردنظراست، و از دستاوردهاي این فن آوري کاربرد آن در تولید، انتقال، مصرف و ذخیره سازي انرژي با کارایی بالا می باشد . بدین ترتیب به راحتی می توان تشخیص داد که ما با دنیاي تازه اي ، IT به نام فناوري نانو روبروهستیم. متخصصان علم نانو براین باورند که بعد از تولید ماشین هاي بخار، موتور وتوسعه فناوري این علم افق هاي تازه اي رابه دنیاي انسان ها بازخواهد کرد.در این مقاله که تحقیقات آن بر مبناي مطالعات کتابخانه اي و جستجوهاي اینترنتی ، به روش توصیفی- تحلیلی ارائه می شود ؛ سعی بر آن است تا با معرفی نانو موادها
و کاربرد آنها درصنعت ساختمان ، به چگونگی عملکرد نانو مواد در فناوري هاي نوین ساختمان با تعریف زیر ساختهاي موجود براي پایداري محیط ساخته شده بپردازد.


واژه هاي کلیدي:
فناوري هاي نوین ساختمان، فناوري نانو، مصالح ساختمانی، ذخیره سازي انرژي، عملکرد چند مظوره، نانو تکنولوژي
 

پیوست ها

  • ارزیابی نانو در صنعت ساخت و ساز جهان امروز با نگرش مع?.pdf
    417.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا