ارزیابی اقلیم و معماری پایدار مناطق سرد (نمونه موردی شهر کلات نادری)

DDDIQ

مدیر ارشد
ارزیابی اقلیم و معماری پایدار مناطق سرد (نمونه موردی شهر کلات نادری)

1 زینب رستگاریان
2، فاطمه حیدری
3، اکبر کیانیدانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه زابل -
2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه زابل -
3 دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه زابل


چکیده
هنچر و معماری در ایران از سابقهای کهن برخوردار است بطوری که اصول معماری ایرانی ریشه معماری جهان شده است. هدف این مقاله ارزیابی اقلیم و معماری پایدار مناطق
سرد در شهر کلات میباشد که ضمن حفظ هویتهای فرهنگی در ساخت و ساز، کاهش مصرف منابع طبیعی، ارتقاء سطح زندگی همواره اصولی چون مردمواری،
درونگرایی، استفاده از مصالح بومی و ... رعایت شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و میدانی بررسی شده است. نتایج نشان میدهد -
کاربرد مصالح بومی و استفاده بهینه از زمین و محیط در ساخت و ساز بناها در نهایت دقت از جنبه اقتصادی باصرفه ، در صورتی که معماری مدرن شهر کلات باعث غفلت از
مصالح و معماری بومی شده، بدین سان به ارتباط معماری بومی و تأثیر آن بر استفاده بهینه پتانسیلهای محیطی مناطق سرد اشاره شده و به تبع آن به بررسی راهکارهای طراحی
کالبد بناها و شهرها متناسب با این اقلیم پرداخته شده است.


کلمات کلیدی:
اقلیم و معماری پایدار مناطق سرد، شهر کلات
 

پیوست ها

  • ارزیابی اقلیم و معماری پایدار مناطق سرد (نمونه موردی .pdf
    706 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا