ارزیابی اثربخشی کنترلهای داخلی در یک شرکت سرمایه گذاری

P a N a H

عضو جدید
کاربر ممتاز
عنوان مقاله : ارزیابی اثربخشی کنترلهای داخلی در یک شرکت سرمایه گذاری

نویسندگان : دکتر غلامحسن تقی نتاج ،علی اصغر بهرامیان

عنوان مجله : تحقیقات حسابداری و حسابرسی (سال انتشار : 1390)

چکیده :
هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه بين مجموعه اي از متغيرهاي كلان اقتصادي شامل: حجم نقدينگي، واردات، صادرات و توليد ناخالص داخلي و ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. اين پژوهش اطلاعات مربوط به دوره زماني 1386-1380 براي 119 شركت از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد توجه قرار داده است. به اين منظور از روش رگرسيون تركيبي استفاده شد. نتايج آزمون فرضيه ها بيانگر عدم وجود رابطه معنادار بين صادرات با ساختار سرمايه و وجود رابطه معنادار بين حجم نقدينگي، واردات و توليد ناخالص داخلي با ساختار سرمايه، در بازار سرمايه ايران مي باشد. علاوه بر آن، نتايج حاكي از آن است كه بين توليد ناخالص داخلي و ساختار سرمايه شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت معنادار وجود دارد، در حاليكه بين حجم نقدينگي و واردات با ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفي معنادار وجود دارد.فایل PDF:
ar11-3.pdf 
بالا