ارزیابی، رتبه بندی و خوشه بندی ریسک عملیات تونل سازی سد و نیروگاه سیمره با استفاده از روش ELECTRE

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
احمدرضا صیادی* ؛ محمد حیاتی؛ مسعود منجزی
دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
ارزیابی ریسک یکی از مراحل مهم مدیریت پروژه بوده و با توجه به ماهیت نامطمئن پروژه­های تونل­سازی و لزوم صرف بهینه منابع، اهمیت زیادی دارد. ارزیابی، رتبه­بندی و خوشه­بندی ریسک، برتری هر ریسک را بر اساس شاخص­های مرتبط مشخص کرده و در نتیجه امکان ارائه پاسخ مناسب برای هر ریسک فراهم می­گردد. در این تحقیق ضمن شناسایی و تعیین معیارهای اندازه گیری ریسک­های عملیات تونل­سازی سد سیمره، اهمیت نسبی هر ریسک با استفاده از روش تصمیم­گیری چند معیاره ELECTRE تعیین شده است. جمع­آوری و تجمیع نظرات خبرگان بر اساس روش تصمیم­گیری گروهی و میانگین وزنی انجام گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، ریسک­ها در قالب هشت خوشه، دسته­بندی شده و ریسک­های اقتصادی، ریسک­های با منشاء کارفرما و ریسک­های فنی در بحرانی­ترین خوشه قرار گرفتند.

کلیدواژگان
مدیریت ریسک؛ رتبه بندی؛ خوشه بندی؛ ELECTRE؛ تونل سازی؛ سد سیمره

_________________________________________________
http://www.mediafire.com/download/w6cq6vls3m0cw0w/
 
بالا