[ اداری-خدماتی ]طرح پيشنهادي برج اداري و نمايشگاهي هنگ كنگ ؛ حاصل هندسه ي چندوجهي اجزا در حجمي سيال

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار

اين برج اداري و مركز نمايشگاهي،‌ طرح پيشنهادي MA2 جهت توسعه دهندگان كيا تَكِ هنگ كنگ ارائه گشته است و يك باند فرود هواپيما را به يك بخش مسكوني، تجاري و فرهنگي جديد براي شهر بدل خواهد كرد. اين برج بياني از حركات سيال است كه از دنباله اي چين و شكن تشكيل شده است و با شكستي در حجم، به برجي دوگانه تبديل مي گردد.
با ايجاد يك ماتريكس با شبكه بندي عمودي، سطوح شيشه اي توانسته اند به چند وجهي هايي تبديل گردند كه خميده و منحني مي باشند و نتيجه آن، تنوع در كليه امتدادهاي ساختمان و ساختار زمين شناختي مستحكم، پويا و منحني شكل مي باشد. تكنوتيك سازه كه توسط اجزاي هندسي خميده، مفصل بندي گشته داراي مشخصات متنوعي ست كه مي تواند به عملكرد ساختاري و تناسب تفاوت هاي ظريف آن در رابطه با پيوستگي بصري و جسارت تجربي آن اشاره نمود.
پايه اين برج تركيبي از هندسه برداري مي باشد و به صورت يك نقطه گذار براي ادغام دو پروژه مختلف و تبديل آن به يك حركت كلي، عمل مي كند. با جايگذاري اين برج براي كيا تك در كنار رودخانه ي شهر،‌ اين حجم سيال مي تواند بدل به تصويري نمادين گشته و مكملي براي سرعت و زندگي شهري گردد.​
پايه برج اداري و مركز نمايشگاهي،‌ طرح پيشنهادي MA2

برج اداري و مركز نمايشگاهي،‌ طرح پيشنهادي MA2

برج اداري و مركز نمايشگاهي،‌ طرح پيشنهادي MA2

برج اداري و مركز نمايشگاهي،‌ طرح پيشنهادي MA2

برج اداري و مركز نمايشگاهي،‌ طرح پيشنهادي MA2

پايه برج اداري و مركز نمايشگاهي،‌ طرح پيشنهادي MA2

برج اداري و مركز نمايشگاهي،‌ طرح پيشنهادي MA2

پايه برج اداري و مركز نمايشگاهي،‌ طرح پيشنهادي MA2

برج اداري و مركز نمايشگاهي،‌ طرح پيشنهادي MA2

برج اداري و مركز نمايشگاهي،‌ طرح پيشنهادي MA2

مدل سازي ماتريكس برج اداري و مركز نمايشگاهي،‌ طرح پيشنهادي MA2​
 
بالا