[ اجرای باند فرود بالگرد] راهنمایی

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
درود بر دوستان اهل فن.......

اطلاعات در خصوص اجرای باند فرود هلی کوپتر از نوع امداد و نجات می خواستم .مواردی از این قبیل و یا کامل تر .....

دوستان میخوام با استانداردها مطابقت داشته باشه........... اگر نشریه یا نقشه ای هم در این خصوص دارید ارسال فرمایید .

- زیر سازی به چه شکل بایستی باشد

- روسازی به چه شکلی بایستی باشد آسفالت ، بتن یا بتن مسلح

- شعاع زیرسازی ایمن مورد نیاز جهت فرود هلی کوپتر چقدر است .

- موارد ایمنی در هنگام فرود هلی کوپتر جهت افراد و تاسیسات

- میزان فشار هلی کوپتر هنگام نشستن و بلند شدن

اطلاعات تکمیلی خودم در پایان کار در این تاپیک ارائه خواهم شد.


سپاسگزارم از شما .........
 
آخرین ویرایش:

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
مشاهده پیوست 249779

هلیکوپتر اورژانس معمولا تحت پوشش خدماتی با شعاع عملیاتی از80 تا حداکثر 200 مایل بسته به وضعیت منطقه و تواناییهاي هلیکوپتر دارد . ارتفاع پرواز هلیکوپترها معمولا در حدود 8000 تا 9000 پاي است ولی می تواند تا 20000 پاي نیز پرواز کند . تمام مراکز اورژانس که خواستار استفاده از هلیکوپتر اورژانس هستند باید محل مناسبی براي فرود هلیکوپتر داشته باشند .

امکانات لازم براي فرود هر مکان فرود هلیکوپتر مناسب مشتمل است :

باند فرود هلیکوپتر بایستی محل سخت به ابعاد حداقل 9*9 متر باشد . صفحه زمینی باند نیز داراي ضخامت 120 میلیمتر وقالب بتونی است ، سقف بالایی باند امکان بار به وزن 12 تن و منطقه مانور بدون مانع به مساحت حداقل 30*30 متر باشد وزمین مورد استفاده باید غیر بنونی باشد و این باید در حداکثر 50 متري باند فرود باشد براي جلوگیري از گردوخاك به خوبیچمن کاري شده باشد .

وجود باند آسفالت براي مسیر دسترسی پرسنل بیمارستان به باند فرود شامل :

1- حداقل پهنا 0.5 متر
2- حداکثر انحنا 0.7 متر
3- حداکثر شیب صفر
4- تعدادپله صفر


نشست و برخاست هلیکوپتر :

بطور کلی هلیکوپتر براي نشستن و یا برخاستن ، در چند متري بالاي محوطه فرود ، بطور سکون قرار می گیرد در این حالتهلیکوپتر می تواند بجلو یا عقب ، به بالا یا پائین و یا به پهلو حرکت نماید تا دقیقا در بالاي محل مورد نظر براي فرود قرارگیرد و یا در موقعیت مناسب براي پرواز واقع شود .در مواردیکه محل توقفگاه از محل فرود مجزا باشد ، هلیکوپتر فاصله بین محل فرود و توقفگاه را به حالت خزش طی خواهدکرد .با وجود اینکه هلیکوپتر می تواند بطور عمودي از زمین برخیزد ، ولی صعود عمودي اگر طولانی باشد از قدرت و ظرفیت باربريآن بمقدار زیادي می کاهد ، بدین معنا که هرچه بیشتر بطور عمودي صعود نماید باید وزن آن کمتر گردد .روش معمولی برخاست هلیکوپتر آنست که فقط در ابتداي برخاست کمی بطور عمودي از زمین بلند می شود و بعد با گرفتن سرعت با شیب معینی بطرف بالا خواهد رفت ، صعود عمودي اولیه هلیکوپتر با استفاده از هواي فشرده شده در مقابل زمین کهدر اثر چرخش پروانه هلیکوپتر بوجود می آید ، انجام می پذیرد . پس از چند متر( 2 تا 3 متر ) صعود عمودي شتاب حرکت افقی شروع می شود تا سرعت افقی به اندازه کافی (50 تا 90 کیلومتر) رسیده و سپس با شیب معینی بطرف بالا حرکت می کند . تا قبل از رسیدن به سرعت مورد نظر ، هلیکوپتر باید بصورت افقی و یا با کمی شیب بطرف بالا حرکت نماید.
- حداقل محل مناسب برای نشستن هلیکوپتر ۳۰ m در ۳۰m است . در غیر این صورت خلبان قادر به نشستن نخواهد بود .عوامل موثر در تعیین محل فرودگاه هلیکوپتر :

بطور کلی انتخاب محل فرودگاه هلیکوپتر به عوامل زیادي بستگی دارد که مهمترین آنها بشرح زیر است .
- دسترسی استفاده کنندگان به فرودگاه هلیکوپتر
- موانع فیزیکی در مسیر فرود و پرواز
- اقتصادي بودن طرح
- دسترسی مناسب به راهها و خیابانهاي ارتباطی زمینی
- نوع توسعه و فعالیتهاي اطراف از نظر آلودگی و صدا

محل فرودگاه هلیکوپتر باید با در نظر گرفتن تمام عوامل فوق انتخاب گردد . تا آنها که ممکن است باید محوطه هلیکوپترنزدیک به استفاده کنندگان احتمالی آن باشد . هلیکوپتر در شهرهاي بزرگ براي رفت و آمد از فرودگاه به شهر و یا رفت و آمدبین دو فرودگاه مورد استفاده قرار می گیرد . لذا بهترین محل براي فرودگاه هلیکوپتر در محلهاي شلوغ شهر و در نزدیکیهتلها می باشد . و همچنین پد هلیکوپتر در مواقع بحران بایستی نزدیک به بیمارستان صحرائی و محل اسگان موقعت باشد .در بیشتر مواقع، عملی ترین ، مطمئن ترین و اقتصادي ترین محل در محوطه پارکینگ اتومبیل است که در این صورت برايکنترل محوطه فرودگاه ، باید دور آن نرده کشیده شود ،

__________________________________________________ _______________________________
منبع :ملاحظات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در خدمات اورژانس پزشکی صحرایی در شرایط بحران
 
آخرین ویرایش:

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
محوطه نشست و برخاست :

محوطه نشست و برخاست سطحی است که براي نشستن هلیکوپتر در نظر گرفته شده است . ابعاد این سطح بستگی بطولکلی بزرگترین هلیکوپتري دارد که ممکن است از آن استفاده نماید .

براي جلوگیري از گرد و خاك در موقع نشست و برخاست هلیکوپتر لازم است که سطح مزکور روسازي ، یا چمن و یا تقویتگردد . سطح نشست و برخاست با توجه به موقعیت محوطه فرودگاه هلیکوپتر می تواند هر شکلی داشته باشد که متداولترینآنها مربع ، مثلث و یا دایره می باشد .
در جدول ابعاد اجزاء اصلی فرودگاه هلیکوپتر داده شده است . بجز چند مورد ، اندازه ها و ابعاد فرودگاه هلیکوپتر بر حسبطول کلی هلیکوپتر و یا طول پروانه آن می باشد . با وجودیکه هلیکوپتر نسبت به هواپیما می تواند با باد جانبی شدیدتريپرواز نماید ، ولی ترجیح داده می شود که جهت محوطه نشست و برخاست طوري باشد که هلیکوپتر در مسیر باد حرکت نماید

مشخصات زمین جهت فرود هلیکوپتر.jpg
خط کشی فرودگاه هلیکوپتر :

خط کشی فرودگاه هلیکوپتر به دو منظور انجام می گردد . یک نوع براي مشخص نمودن محوطه نشست و برخاست و تامین راهنمائی کافی خلبان از بالا و نوع دیگر خط کشی جهت راهنمائی خلبان در مناطق تاکسی وي و توقفگاه هلیکوپتر و سایرفعالیتهاي زمینی هلیکوپتر می باشد براي واضح تر شدن خط کشی ها می توان دور خطوط کشی یک خط به پهناي 15سانتیمتر با رنگ سیاه (و یا رنگ قرمز براي فرودگاه هلیکوپتر بیمارستان) کشید . پیشنهاد می شود فرودگاه هلیکوپتر هائی که امکان استفاده از آن در شب وجود دارد ، خط کشی آن با شبرنگ ( رنگ منعکس کننده نور ) انجام گیرد .

خط کشی محوطه نشست و برخاست :

استاندارد و خط کشی براي محوطه نشست و برخاست در شکل شماره 9 نشان داده شده ، ولی فرودگاه هلیکوپتر خصوصی(متعلق به افراد و یا شرکتهاي خصوصی ) موظف به اجراي استاندارد فوق نمی باشند و می توانند با روشهاي دیگري که فقطاستفاده کنندگان آن فرودگاه هلیکوپتر از آن مطلع هستند خط کشی و یا اینکه اصلا خط کشی هم ننمایند .استاندارد خط کشی فرودگاه هلیکوپتر مخصوص بیمارستانها در شکل شماره 10 نشان داده شده است . در این خط کشی یک علامت ( H ) با رنگ قرمز در روي یک علامت ( + ) بزرکتربا رنگ سفید کشیده شده است ( استاندارد قبلی براي خط کشی فرودگاه هلیکوپتر بیمارستان ، یک (H ) سفید بر روي یک (+) قرمز بوده است .


_________________________________________________________________________________
منبع :ملاحظات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در خدمات اورژانس پزشکی صحرایی در شرایط بحران
 
آخرین ویرایش:

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
مشخصات خط کشی پد بیمارستانی جهت فرود بالگرد

مشخصات خط کشی پد بیمارستانی جهت فرود بالگرد

نحوه خط کشی پد بیمارستانی جهت بالگرد.jpgاز ملزومات یک پد استاندارد نصب جوراب باد به منظور نشان دادن جهت وزش باد به خلبان بالگرد می باشد .

جوراب باد باید دارای ویژگیهای زیر باشد.

- پایه آن باید 180 تا 240 متر طول داشته باشد.
- برفراز آن یک لامپ تعبیه شود.
- به اندازه کافی از پد فاصله داشته باشد.
- محل آن در جایی باشد که شدت باد و جهت آن را به خوبی نشان دهد.

جوراب جهت باد.jpg
منبع :808
 
آخرین ویرایش:

سیامک ترکاشون

متخصص مباحث اجرایی عمران
با سلام :استاد محترم جناب مهندس راهپرداز:
از انجا مطالب کاملی را فرموده اید -سپاسگزارم.اما در ادامه فرمایشات شما:
1-بطور کلی اگر pad ومحل نشست وبرخاست برای مواقع اضطراری (نه فقط هلی کوپترهای :رسکیو rescio واورزانسی -بلکه نظامی که مجبور به فرود اضطراری با زخمی ها وتجهیزات در مواقع جنگی می شوند فکر کنم موثرتر باشد). اگر باند روی زمین باشد :زیر سازی وروسازی اسفالت محوطه این قسمت نشست وبرخاست مانند جاده سازی برای بارگذاری محور چرخهای کامیون تیپ :AASHTO :تا 20 -25 تن کافیست. که دران نیروهای ضربه ای اثر چرخ ولنگربحرانی پوش لحاظ شده اند.هلی کوپتر متوسط که من انتخاب کرده ام : متوسط(بین سبک اورژانسی وسنگین نظامی) است.تا حتی برای تجهیزات اورژانسی وتردد مکرر در سوانح :زلزله و سیل و...جوابگو باشد.که در این مواقع بالگردهای ارتش نیز بکمک می ایند. وزن محاسباتی مورد نطر :9.5 تا 10 تن بصورت خالی با سرنشین (بدون تجهیزات ضروری حمل در بحران) -ووزن ماکزیمم حداکثر که بتواند بلند شود :
17.5 تا18 تن -طول بدنه 15 متر وارتفاع 5 متر وعرض بدنه 8 متر .
2-بنابراین انچه در زیر سازی وروسازی یک راه درجه یک برای تریلرتیپ اشتو با 20 تا25 تن بار محور چرخ (اکسل) در راهسازی طراحی ومحاسبه می کنیم می تواند در :پد- یا محل باند این هلی کوپتر مورد استفاده باشد-حتی نوع متوسط نظامی برای مواقع بحران که بالگرد های نطامی بکمک می ایند. پس بهتر است برای حداقل 5 تا10 بالگرد محل جا داشته باشد. ولذا اگر جاده هم باشد با پارکینگی درکنار ان-باتوجه به بار گذاری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
3- حداقل محل هر کدام:دایره ای بقطر 30 -40 متر ویا مستطیلی 20 در 18 متر باشند بهتر است(محل مانوور پیاده وسوار شدن تخت وتجهیزات وافراد کنار انها را در نظر بگیرید یکی دو متر اضافه براستاندارد به جایی ضرر نمی زند).
4-اگر :pADسکو قراراست روی اسکله وسکوی نفتی ویا سقف برجها در شهرها باشند بصورت دالهای بتنی -یا سیستم پایه فلزی قابل محاسبه هستند که من نوع بتنی انها را محاسبه کرده ام. در مورد ابکوب خاک رس-باتوجه به بارگذاری بالا -وبرابر رطوبت 2%اپتمم ژئوتکنیکی-ابکوب با افزودن همین میزان باغلتک 12 تن کافی بنظر می رسد-ودر واقع فرقی برای راه کامیون وتریلر ندارد -پون وزن وضربات دینامیک این بالگردها کمتر از بار اشتو کامیون تیپ(20 تا24 تن) است.البته شما خود استادید-ونیاز به این توضیح نبود-یاداوری تلقی فرمایید.

با پوزش از اطاله کلام.

images (83).jpg images (84).jpg مشاهده پیوست 249818
 
آخرین ویرایش:

سیامک ترکاشون

متخصص مباحث اجرایی عمران
با سلام مجدد ودر ادامه : استاد راهپرداز همانطور که ملاحظه می فرمایید : pad فرود بالگرد اورژانس (المان) زیر سازی واسفالت رویه در حد جزییات یک راه معمول (البته با تراکم وویبراسیون ورطوبت اپتمیم استاندار راهسازی رعایت شده ) ماشین رو(بارگذاری کامیون 15 -12 تیپ ) است.که من بخاطر بالگرد های ارتش در مواقع بحران توصییه با بار گذاری 20 -25 تن کردم(تجهیزات سنگینتر -تعداد سرباز ونفرات و...).در زلزله -سیل و...


images (85).jpg روی بام برج زیر سازی واسفالت معمول راهimages (80).jpg
 
بالا