اثرات ضد آفت اسانس گياهان دارويي عليه آفات انباري

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
براساس يافته‌هاي يكدانشجوي كارشناسي ارشد حشره شناسي كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس، اسانس گياهان زيرهسبز و برازمبل داراي اثرات ضدآفت بر برخي از آفات انباري هستند. به گزارش گياهپزشکان ايران و به نقل از ايسنا، فريده عربي، دانش آموخته حشرهشناسي كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس كه اين تحقيقات را با راهنمايي دكتر سعيد محرميپور انجام داده است با اشاره به اينكه حفاظت از محصولات انباري دغدغه اغلبانبارداران مي‌باشد، اظهار داشت:‌ تحقيقات براي حفاظت محصولات انباري در برابرحشرات زيان‌آور با استفاده از تركيبات گياهي حشره‌كش رو به افزايش مي‌باشد. در اينتحقيق خواص حشره‌كشي اسانس گياهان دارويي زيره سبز و برازمبل روي حشرات كامل سهگونه از آفات انباري شامل سوسك چهار نقطه‌اي حبوبات، شپشه آرد و شپشه برنج موردبررسي قرار گرفت. اسانس اين گياهان از بذر زيره سبز و اندام‌هاي هوائي خشك شدهبرازمبل به طريق تقطير با آب، توسط دستگاه كلونجر استخراج شد. وي با اشاره به مدت زمان تحقيق خود گفت: آزمايشات روي حشرات كامل يك تا هفت روزه سوسك چهار نقطه‌اي حبوبات، شپشه آرد و شپشهبرنج در دماي 27 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي 65 درصد در شرايط تاريكي با پنجتكرار انجام گرفت. جهت انجام آزمايش LT50 غلظت‌هاي 32، 161، 322، 483 و 645ميكروليتر بر ليتر از اسانس گياهان مورد مطالعه روي سه گونه از آفات انباري موردبرسي قرار گرفت. عربي در توضيح نتايج حاصل از آزمايشاتزيست سنجي گفت: براساس نتايج حاصل از آزمايشات، سوسك چهار نقطه‌اي حبوبات نسبت بهاسانس زيره سبز و شپشه آرد نسبت به اسانس برازمبل در مقايسه با دو گونه آفت ديگرحساسيت بيشتري از خود نشان دادند. در آزمايش بررسي دوام سميت تنفسي اسانس‌هاي گياهيمشخص شد اسانس برازمبل دوام بيشتري نسبت به اسانس زيره سبز دارد. اين دانش‌آموخته حشره شناسي در ادامه بااشاره نتايج حاصل از آزمايش اثر دور كنندگي اسانس‌هاي گياهي فوق روي حشرات موردمطالعه تصريح كرد: اسانس‌هاي گياهي به طور معني داري، داراي اثر دور كنندگي برحشرات مورد مطالعه هستند. در بررسي خاصيت تخم كشي و لاروكشي اسانس‌هاي گياهان موردمطالعه مشخص شد، اسانس زيره سبز سميت بيشتري نسبت به اسانس برازمبل دارد. عربي با بيان اينكه نتايج حاصل از اثراسانس‌ها بر تخم‌ها و لاروهاي سنين مختلف نشان داد كه با افزايش سن، ميزان مقاومتبه هر دو اسانس افزايش يافته است، افزود: در بررسي اثر اسانس‌هاي گياهي بربازدارندگي تخمريزي سوسك چهار نقطه‌اي حبوبات مشاهده شد اثر بازدارندگي اسانس هر دوگونه گياهي با افزايش غلظت به طور معني‌دار افزايش پيدا كرده است؛ به طوري كه دربالاترين غلظت (5/0 ميكروليتر اسانس در هر گرم بذر) زيره سبز 16/81 در صد و بزامبل 80/64 در صد ممانعت از تخمريزي كرده‌اند. به گزارش گياهپزشکان ايران، وي در ادامه افزود: دربررسي اثر اسانس‌هاي گياهي بر شاخص‌هاي تغذيه‌اي شيشه آرد مشاهده شد كه اسانس‌هايگياهان مورد مطالعه داراي اثر معني‌داري بر شاخص‌هاي تغذيه‌اي اين آفت هستند وبيشترين اثر را بر شاخص بازدارندگي تغذيه دارند. بر اساس نتايج حاصل از GC-MS تعداد 15 تركيب شيميايي در اسانس زيره سبز و 24 تركيب شيميايي در اسانس برازمبل شناساييشد. عربي در پايان تاكيد كرد: تركيبات شيمياييموجود در اسانس‌ها غالبا از گروه منوترپنوئيدها هستند كه مي‌توان خاصيت حشره‌كشياسانس‌هاي گياهان مورد مطالعه را به بعضي از آنها نسبت داد.
 

Similar threads

بالا