آموزش گرامر زبان انگلیسی:کلمات انگلیسی با پیشوند im

کلماتی که پیشوند im میگیرند، همیشه با m و p شروع میشوند.

immature(نابالغ)

impatient(عجول)

imperfect(ناقص)

imprecise(نادرست)
 
بالا