آموزش و مشاوره تخصصی با نرم افزار PLS

moarrefi

New member
سلام بر دوستان
نرم افزاری که امروز برایتان قصد دارم معرفی کنم، یکی از نرم افزارهای به روز و مفید برای دوستان علاقه مند به مباحث جدید هست، چنانچه دوستان تمایل داشتند در کارهای خود اعم از مقالات و پایان نامه های خود از روش های جدید استفاده کنند، من استفاده از این نرم افزار را پیشنهاد میکنم



مقدمه ای بر مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد مدلسازی آسان:


[rtl]در نظر بسیاری از پژوهشگران استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) معادل استفاده از تحلیل مبتنی بر کواریانس و روش درستنمایی است؛ اما صورت دیگری از مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس نیز وجود دارد که به پیش فرض­هایی همچون توضیح نرمال معرف های مشاهده شده و حجم بالای نمونه ها متکی نیست. هنگام برآورد یک مدل نظری شیوه­های متفاوتی برای تخمین پارامترهای جامعه وجود دارد. این برآورد باید نزدیک­ترین ماتریس را به ماتریس نموه­ای بازتولید نماید. تا بدین وسیله آماره کای مربع تا آنجا که امکان دارد به صفر نزدیک شده و برازش مدل با داده­های پژوهش ثابت شود. برای این که اختلاف این دو ماتریس به حداقل برسد توابع مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها روش حداکثر درستنمایی (ML) و کمترین مربعات جزئی (PLS)است.روش SEM-ML یا همان مدلسازی معادلات ساختاری به روش حداکثر درست نمایی به عنوان یک روش مبتنی بر کواریانس بخش غالب روشهای تحلیل معادلات ساختاری را در علوم انسانی تشکیل می دهد اما نیاز محققان به وجود تکنیک های بهتر باعث شده تا در سال 1979 میلادی اولین کتاب در ارتباط با به کارگیری کمترین مربعات جزئی(PLS) مبتنی بر واریانس در مدلهای مسیری با متغیرهای مکنون توسط ولد[1] منتشر شود. هرمن ولد «رویکرد مدلسازی آسان» PLS (پیش فرضهای توزیعی و حجم نمونه کم) را در مقابل تکنیک «مدلسازی دشوار»SEM-ML (پیش فرضهای توزیعی فراوان و نیاز به تعداد نمونه های زیاد) مطرح ساخت(آذر و همکاران،6:1391)[/rtl]


[rtl]براي آزمون مدل مفهومي تحقیق حاضر از PLS كه يك فن مدل سازي مسير واريانس محور است و امكان بررسي نظريه و سنجه ها را ب هطور همزمان فراهم مي سازد، استفاده شد. از اين روش در مواردي كه حجم نمونه كوچك بوده و يا توزيع متغيرها نرمال نباشد، استفاده مي شود.[/rtl]


[rtl]مدل بیرونی:[/rtl]


[rtl]در مدل هاي PLS دو مدل آزمون می شود . مدل بيروني[2] هم ارز مدل اندازه گيري و مدل دروني مشابه مدل ساختاري در مدل هاي معادلات ساختاري است . مدل دروني[3] نشانگر بارهاي عاملي متغيرهاي مشاهده شده است. از آنجا که بر اساس مدل عاملی، هر میزان که قدر مطلق ماتریس مؤلفه‌ها، به عدد یک نزدیک­تر باشد، عامل مورد نظر نقش بیشتری در کل واریانس اعداد در متغیر مورد نظر دارد و با توجه به اینکه کلیۀ بارهای عاملی به دست آمده بالای 0.5 هستند [/rtl]
[1] - WOLD
[2]- Outer Model
[3] - Inner Model


مشاوره و سوالهای خود را از این بخش پیگیر شوید
 

Similar threads

بالا