آموزش زبان کره ای

Sima

مدیر تالار مهندسی هسته ای همکار مدیر تالار زبان
عدد ها در زبان کره ای
فارسی
کره ای(هانگول)

تلفظ
یک 일 (하나)
il (hana)
دو
이 (둘)
ee (tul)
سه
삼 (셋)
sam (set)
چهار
사 (넷)
sa (net)
پنج
오 (다섯)
oh (tasot)
شش
육 (여섯)
yuk (yosot)
هفت
칠 (일곱)
ch'il (ilgop)
هشت
팔 (여덟)
p'al (yodolp)
نه
구 (아홉)
gu (ahop)
ده
십 (열)
ship (yol)
یازده
십일 (열하나)
ship-il (yol-hana)
دوازده
십이 (열둘)
ship-ee (yol-tul)
سیزده
십삼 (열셋)
ship-sam (yol-set)
چهارده
십사 (열넷)
ship-sa (yol-net)
پانزده
십오 (열다섯)
ship-oh (yol-tasot)
شانزده
십육 (열여섯)
shim-yuk (yol-yosot)
هفده
십칠 (열일곱)
ship-ch'il (yol-ilgop)
هجده
십팔 (열여덟)
shi-p'al (yol-yodolp)
نوزده
십구 (열아홉)
ship-gu (yol-ahop)
بیست
이십 (스물)
ee-ship (sumul)
سی
삼십 (서른)
sam-ship (sorun)
چهل
사십 (마흔)
sa-ship (mahun)
پنجاه
오십 (쉰)
oh-ship (shween)
شصت
육십 (예순)
yuk-ship (yesun)
هفتاد
칠십 (이른)
ch'il-ship (irun)
هشتاد
팔십 (여든)
p'al-ship (yodun)
نود
구십 (아흔)
gu-ship (ahun)
صد

baek
دویست
이백
ee-baek
هزار

ch'eon
ده هزار

man
صد هزار
십만
ship-man
یک میلیون
백만
baek-man
صد میلیون

eok
 

Sima

مدیر تالار مهندسی هسته ای همکار مدیر تالار زبان
اموزش الفبای کره ای.........

اموزش الفبای کره ای.........

نشانه
تلفظ انگلیسی
تلفظ فارسی
نام

(K`)
ک
کی یوق

(t`)
ت
تی اُید

(p`)
پ
پیعوپ

(h)
ه
هی هید

(kk)
ک
سنگ کی یوق

(tt)
ت
سنگ تی گید

(pp)
پ
سنگ بیوپ

(ss)
س
سنگ شیود

(cch)
کچ
سنگ جیعود

(g)
ک
کی یوک

(n)
ن
نی اِون

(d)
ت
دیگود

(r)
ل
لی اول

(m)
م
میعوم

(p) (b)
پ
بیعوپ

(s)
س
شیعود

(ng)
نگ
ایعونگ

(ch) (j)
چ
جیعود

(ch`)
چ
چیعود

حروف صدادار:

تلفظ کره ای
تلفظ انگلیسی
تلفظ فارسی

(a)
اّ

(aa)
آ

(o)
اُ

(u)
او

(uu)
(اوو)اِ یا ع

(i)
ایی

(e)
اِه یا ع

(ae)
اِ

(oe)
وِه

حروف نیمه صدادار:
گروه ی
ㅑ یا همچون یاسمن در فارسی
ㅕ یا همچون یار در فارسی
ㅛ یُ همچون یُمن در فارسی
ㅠ یو همچون یوغ در فارسی
ㅖ یه همچون یک در فارسی
ㅒ اّ همچون یّل در فارسی

گروه و
나 واه همچون وامق در فارسی
내 وّه همچون وّسمه در فارسی
ㅝ وا همچون وام در فارسی
ㅞ وِ همچون وِرد در فارسی

بی معادل در فارسی
어 اِوی که صدای مشابهی در فارسی ندارد


ساختار هجائی

نمونه
ترکیب هجائی
ردیف
)e)به (o)پنج
یک صدادار
1
(il)کار (op)جلو
یک بیصدا+یک صدادار
2
(anch)نشستن (opsu)وجود داشتن
دو بیصدا+یک صدادار
3
(ka)رفتن (na)من
یک صدادار+یک بیصدا
4
(taek)اقامتگاه (moch)توقف کردن
یک بیصدا+یک صدادار+یک بیصدا
5
(kaps)قیمت (palp)جلو رفتن
دو بیصدا+یک صدادار+یک بیصدا
6
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
‫1 [یک]‬
1 [하나]


‫اشخاص‬
사람들من‬
jeo
‫من و تو‬
저와 당신 jeowah tangshin
‫هردوی ما (ما هردو)‬
우리 둘 다 uri dul da
‫او (مرد)‬
keu
‫آن مرد و آن زن‬
그와 그녀 keuwah keunyeo
‫هردوی آنها‬
그들 둘 다 keudeul dul da
‫ آن مرد‬
남자 namja
‫ آن زن‬
여자 yeoja
‫آن بچه‬
아이 a-i
‫یک خانواده‬
가족 kajok
‫خانواده من‬
저의 가족 cheoye kajok
‫خانواده من اینجاست.‬
저의 가족이 여기 있어요. cheoye kajo-gi yeo-gi isseoyo.
‫من اینجا هستم.‬
저는 여기 있어요. jeoneun yeo-gi isseoyo.
‫تو اینجا هستی.‬
당신은 여기 있어요. tangshineun yeo-gi isseoyo.
‫آن مرد اینجاست و آن زن اینجاست.‬
그는 여기 있고 그녀는 여기 있어요. keuneun yeo-gi itko keunyeoneun yeo-gi isseoyo.
‫ما اینجا هستیم.‬
우리는 여기 있어요. urineun yeo-gi isseoyo.
‫شما اینجا هستید.‬
당신들은 여기 있어요. tangshindeu-reun yeo-gi isseoyo.
‫همه آنها اینجا هستند.‬
그들은 모두 여기 있어요. keudeu-reun modu yeo-gi isseoyo.


 

پیوست ها

 • FAKO001.zip
  813.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Like
واکنش ها: Sima

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی‫2 [دو]‬
2 [둘]


‫خانواده‬
가족 구성원


پدربزرگ‬
할아버지 harabeoji
‫مادربزرگ‬
할머니 halmeoni
‫او (پدربزرگ) و او (مادربزرگ)‬
그와 그녀 keuwah keunyeo
‫پدر‬
아버지 abeoji
‫مادر‬
어머니 eomeoni
‫او (پدر) و او (مادر)‬
그와 그녀 keuwah keunyeo
‫پسر‬
아들 adeul
‫دختر‬
ttal
‫او (پسر) و او (دختر)‬
그와 그녀 keuwah keunyeo
‫برادر‬
형 / 오빠 / 남동생 hyeong / oppa / namdongsaeng
‫خواهر‬
누나 / 언니 / 여동생 nuna / eonni / yeodongsaeng
‫او (برادر) و او (خواهر)‬
그와 그녀 keuwah keunyeo
‫عمو, دایی‬
삼촌 samchon
‫عمه, خاله‬
이모 / 고모 imo / komo
‫او (عمو، دایی) و او (خاله، عمه)‬
그와 그녀 keuwah keunyeo
‫ما یک خانواده هستیم.‬
우리는 가족이에요. urineun gajo-gieyo.
‫خانواده کوچک نیست.‬
가족이 작지 않아요. kajo-gi jakji anhayo.
‫خانواده بزرگ است.‬
대가족이에요. dae-gajo-gieyo.


 

پیوست ها

 • FAKO002.zip
  706.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Like
واکنش ها: Sima

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی‫3 [سه]‬
3 [셋]


‫آشنا شدن‬
서로 알아가기


سلام‬
안녕! annyeong!
‫روز بخیر!‬
안녕하세요! annyeong-haseyo!
‫حالت چطوره؟ (چطوری؟)‬
잘 지내세요? jal chinaeseyo?
‫شما از اروپا می آیید؟‬
당신은 유럽에서 오셨어요? tangshineun yureobeseo osyeosseoyo?
‫شما از امریکا می آیید؟‬
당신은 미국에서 오셨어요? tangshineun mikugeseo osyeosseoyo?
‫شما از آسیا می آیید؟‬
당신은 아시아에서 오셨어요? tangshineun ashiaeseo osyeosseoyo?
‫درکدام هتل اقامت دارید؟‬
당신은 어떤 호텔에서 머물러요? tangshineun eotteon- hoteleseo meomu-lleoyo?
‫چه مدت از اقامتتان در اینجا میگذرد؟‬
당신은 여기 온 지 얼마나 됐어요? tangshineun yeo-gi on ji eolmana dwaeh-sseoyo?
‫چه مدت اینجا میمانید؟‬
당신은 얼마나 오래 머물 거예요? tangshineun eolmana orae meomul keoyeyo?
‫از اینجاخوشتان می آید؟‬
이곳이 마음에 들어요? igoshi ma-eume deu-reoyo?
‫برای مسافرت اینجا هستید؟‬
이곳에 휴가를 오셨어요? igose hyugareul osyeosseoyo?
‫به ملاقات من بیایید (سری به من بزنید)‬
언제 저를 한 번 방문하세요! eonje jeoreul han beon bangmunhaseyo!
‫این آدرس من است.‬
이것이 제 주소예요. igeo-shi je jusoyeyo.
‫فردا همدیگر را می بینیم؟‬
내일 서로 만날까요? nae-il seoro mannal-kkayo?
‫متاسفم، من برنامه ای دارم.‬
죄송해요, 하지만 이미 계획이 있어요. jwehsong-haeyo, hajiman imi kyehwehgi isseoyo.
‫خداحافظ ! (عامیانه)‬
잘 가요! jal kayo!
‫به امید دیدار!‬
안녕히 가세요! annyeong-hi kaseyo!
‫خداحافظ (تا بعد)‬
곧 만나요! kod mannayo!


 

پیوست ها

 • FAKO003.zip
  1,020.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Like
واکنش ها: Sima

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی‫4 [چهار]‬
4 [넷]


‫در مدرسه‬
학교에서


ما کجا هستیم؟‬
우리는 어디에 있어요? urineun eodi-e isseoyo?
‫ما در مدرسه هستیم.‬
우리는 학교에 있어요. urineun hakkyoe isseoyo.
‫ما کلاس درس داریم‬
우리는 수업하고 있어요. urineun su-eobha-go isseoyo.
‫اینها دانش آموزان هستند.‬
저들은 학생들이에요. jeodeu-reun haksaengdeu-rieyo.
‫این خانم معلم است.‬
저분은 선생님이에요. jeobuneun seonsaeng-nimieyo.
‫این کلاس درس است.‬
저건 반이에요. jeo-geon banieyo.
‫ما چکار می کنیم؟‬
우리는 뭐하고 있어요? urineun mwoha-go isseoyo?
‫ما درس میخوانیم.‬
우리는 배우고 있어요. urineun ba-eu-go isseoyo.
‫ما یک زبان یاد میگیریم.‬
우리는 언어를 배우고 있어요. urineun eoneoreul ba-eu-go isseoyo.
‫من انگلیسی یاد میگیرم.‬
저는 영어를 배워요. jeoneun yeongeoreul baewoyo.
‫تو اسپانیایی یاد میگیری.‬
당신은 스페인어를 배워요. tangshineun seupe-ineoreul baewoyo.
‫او (مرد) آلمانی یاد میگیرد.‬
그는 독어를 배워요. keuneun do-georeul baewoyo.
‫ما فرانسوی یاد میگیریم.‬
우리는 불어를 배워요. urineun bu-reoreul baewoyo.
‫شما ایتالیایی یادمیگیرید.‬
당신들은 모두 이태리어를 배워요. tangshindeu-reun modu itaeriyeoreul baewoyo.
‫آنها روسی یاد میگیرند.‬
그들은 러시아어를 배워요. keudeu-reun reoshiae-oreul baewoyo.
‫یادگیری زبان جالب است.‬
언어를 배우는 것은 흥미로워요. eoneoreul ba-euneun geoseun heungmirowoyo.
‫ما میخواهیم انسانها را بفهمیم.‬
우리는 사람들을 이해하고 싶어요. urineun saramdeu-reurihae-ha-go shipeoyo.
‫ما میخواهیم با انسانها صحبت کنیم.‬
우리는 사람들과 말하고 싶어요. urineun saramdeul-kwah marha-go shipeoyo.


 

پیوست ها

 • FAKO004.zip
  1.1 مگایابت · بازدیدها: 0
 • Like
واکنش ها: Sima

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی‫5 [پنج]‬
5 [다섯]‫کشورها و زبانها‬
나라들과 언어들جان اهل لندن است.‬
존은 런던에서 왔어요. joneun reondeoneseo wah-sseoyo.
‫لندن در انگلستان قرار دارد.‬
런던은 영국에 있어요. reondeoneun yeongguge isseoyo.
‫او (مرد) انگلیسی صحبت میکند.‬
그는 영어를 해요. keuneun yeongeoreul haeyo.
‫ماریا اهل مادرید است.‬
마리아는 마드리드에서 왔어요. marianeun madeurideueseo wah-sseoyo.
‫مادرید در اسپانیا قرار دارد.‬
마드리드는 스페인에 있어요. madeurideuneun seupe-ine isseoyo.
‫او اسپانیایی صحبت میکند.‬
그녀는 스페인어를 해요. keunyeoneun seupe-ineoreul haeyo.
‫پیتر و مارتا اهل برلین هستند.‬
피터와 마르타는 베를린에서 왔어요. piteowah mareutaneun bereu-llineseo wah-sseoyo.
‫برلین در آلمان قرار دارد.‬
베를린은 독일에 있어요. bereu-llineun do-gi-re isseoyo.
‫هر دوی شما آلمانی صحبت میکنید؟‬
당신들 둘 다 독어를 해요? tangshindeul dul da do-georeul haeyo?
‫لندن یک پایتخت است.‬
런던은 수도예요. reondeoneun sudoyeyo.
‫مادرید و برلین هم پایتخت هستند.‬
마드리드와 베를린도 수도예요. madeurideuwah bereu-llindo sudoyeyo.
‫پایتخت ها بزرگ و پر سروصدا هستند.‬
이 수도들은 크고 시끄러워요. i sudodeu-reun geu-go shikkeureowoyo.
‫فرانسه در اروپا قرار دارد.‬
프랑스는 유럽에 있어요. peurangseuneun yureobe isseoyo.
‫مصر در آفریقا قرار دارد.‬
이집트는 아프리카에 있어요. ijipteuneun apeuri-gae isseoyo.
‫ژاپن در آسیا قرار دارد.‬
일본은 아시아에 있어요. ilboneun ashiae isseoyo.
‫کانادا در آمریکای شمالی قرار دارد.‬
캐나다는 북미에 있어요. kaenadaneun bungmie isseoyo.
‫پاناما در آمریکای مرکزی قرار دارد.‬
파나마는 중미에 있어요. panamaneun jungmie isseoyo.
‫برزیل در آمریکای جنوبی قرار دارد.‬
브라질은 남미에 있어요. beuraji-reun nammie isseoyo.


 

پیوست ها

 • FAKO005.zip
  1.3 مگایابت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی‫6 [شش]‬
6 [여섯]


‫خواندن و نوشتن‬
읽고 쓰기


من میخوانم.‬
저는 읽어요. jeoneun ilgeoyo.
‫من یک حرف الفبا را میخوانم.‬
저는 글자를 읽어요. jeoneun geul-jareurilgeoyo.
‫من یک کلمه را میخوانم.‬
저는 단어를 읽어요. jeoneun daneoreurilgeoyo.
‫من یک جمله را میخوانم.‬
저는 문장을 읽어요. jeoneun munjangeurilgeoyo.
‫من یک نامه را میخوانم.‬
저는 편지를 읽어요. jeoneun pyeonjireurilgeoyo.
‫من یک کتاب میخوانم.‬
저는 책을 읽어요. jeoneun chae-geurilgeoyo.
‫من میخوانم.‬
저는 읽어요. jeoneun ilgeoyo.
‫تو میخوانی.‬
당신은 읽어요. tangshineun ilgeoyo.
‫او (مرد) میخواند.‬
그는 읽어요. keuneun ilgeoyo.
‫من مینویسم.‬
저는 써요. jeoneun sseoyo.
‫من یک حرف الفبا را مینویسم.‬
저는 글자를 써요. jeoneun geul-jareul sseoyo.
‫من یک کلمه را مینویسم.‬
저는 단어를 써요. jeoneun daneoreul sseoyo.
‫من یک جمله را مینویسم.‬
저는 문장을 써요. jeoneun munjangeul sseoyo.
‫من یک نامه مینویسم.‬
저는 글자를 써요. jeoneun geul-jareul sseoyo.
‫من یک کتاب می نویسم.‬
저는 책을 써요. jeoneun chae-geul sseoyo.
‫من می نویسم.‬
저는 써요. jeoneun sseoyo.
‫تو می نویسی.‬
당신은 써요. tangshineun sseoyo.
‫او (مرد) می نویسد.‬
그는 써요. keuneun sseoyo.


 

پیوست ها

 • FAKO006.zip
  952.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی‫7 [هفت]‬
7 [일곱]


‫اعداد‬
숫자


من می شمارم:‬
저는 세요: jeoneun seyo:
‫یک ، دو ، سه‬
하나, 둘, 셋 hana, dul, ses
‫من تا سه می شمارم.‬
저는 셋까지 세요. jeoneun setkkaji seyo.
‫من به شمارش ادامه می دهم:‬
저는 더 세요. jeoneun deo seyo.
‫چهار، پنج، شش،‬
넷, 다섯, 여섯, nes, daseos, yeoseos,
‫هفت، هشت، نه،‬
일곱, 여덟, 아홉 il-kob, yeodeolb, ahob
‫من می شمارم.‬
저는 세요. jeoneun seyo.
‫تو می شماری.‬
당신은 세요. tangshineun seyo.
‫او (مرد) می شمارد.‬
그는 세요. keuneun seyo.
‫یک، اول.‬
하나. 첫번째. hana. cheotbeon-chae.
‫دو، دوم.‬
둘. 두번째. dul. dubeon-chae.
‫سه، سوم.‬
셋. 세번째. ses. sebeon-chae.
‫چهار، چهارم.‬
넷. 네번째. nes. nebeon-chae.
‫پنج، پنجم.‬
다섯. 다섯번째. daseos. daseosbeon-chae.
‫شش، ششم.‬
여섯. 여섯번째. yeoseos. yeoseosbeon-chae.
‫هفت، هفتم.‬
일곱.일곱번째. il-kob.il-kobbeon-chae.
‫هشت، هشتم.‬
여덟.여덟번째. yeodeolb.yeodeolbbeon-chae.
‫نه، نهم.‬
아홉.아홉번째. ahob.ahobbeon-chae.


 

پیوست ها

 • FAKO007.zip
  890.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Similar threads

بالا