آموزش جامع کالیبراسیون (کتاب و نرم افزار)

bmkala

عضو جدید
[h=2]پکیج آموزش جامع کالیبراسیون (کتاب و نرم افزار)
[/h][h=2]برای اولین بار در ایران[/h]
پکیج آموزش جامع کالیبراسیون که پکیجی استثنایی مشتمل بر چندین عنوان کتاب آموزشی کالیبراسیون به همراه نرم افزار شبیه ساز کالیبراسیون و کتاب جامع آموزش نرم افزار می باشد :


در استاندارد ملی ۴۷۲۳ کالیبراسیون به صورت زیر تعریف می شود : عملیاتی است که، تحت شرایط مشخص انجام می شود.به طوری که در گام اول، بین مقادیرکمیت و عدم قطعیت های اندازه گیری ارتباط برقرار می کند.این عدم قطعیت های اندازه گیری توسط استاندارد های اندازه گیری و نشاندهی های متناظر، به همراه عدم قطعیت های اندازه گیری مربوط فراهم می شود و در گام دوم، از این اطلاعات برای برقراری رابطه ای جهت دستیابی به نتیجه اندازه گیری از نشاندهی استفاده می شود.آزمایشگاه کالیبراسیون آروین سیستم
یک ابزار اساسی در اطمینان از برقراری قابلیت ردیابی هر اندازه گیری، کالیبراسیون دستگاه اندازه گیری، سیستم اندازه گیری، یا ماده ی مرجع است. کالیبراسیون، ویژگی¬های عملکردی یک دستگاه، سیستم یا ماده ی مرجع را تعیین می کند. این امر معمولا از طریق مقایسه مستقیم با استانداردهای اندازه گیری یا مواد مرجع گواهی شده قابل حصول است. نتیجه کالیبراسیون می تواند با اظهاریه ، تابع کالیبراسیون، نمودار کالیبراسیون، منحنی کالیبراسیون و یا جدول کالیبراسیون بیان شود. در برخی حالات نیز مقدار تصحیح نشاندهی به صورت اضافه کردن یک مقدار یا ضرب در یک ضریب، همراه با عدم قطعیت اندازه گیری داده می¬شود . در بیشتر موارد برچسب کالیبراسیون هم بر روی دستگاه اندازه گیری الصاق می گردد.
چهار دلیل اصلی کالیبراسیون یک دستگاه اندازه گیری عبارت است از :
• برقراری و اثبات قابلیت ردیابی.
• اطمینان از این که نتایج دستگاه اندازه گیری با سایر اندازه گیری ها سازگار است.
• تعیین درستی نتایج حاصل از دستگاه اندازه گیری.
• برقراری قابلیت اطمینان دستگاه اندازه گیری.

پکیج آموزش جامع کالیبراسیون (کتاب و نرم افزار)

 
بالا