samira7219

محل سکونت
شاهین شهر
رشته
مهندسی معماری

امضا

جسارت می خواهد !!!
نزدیک شدن به افکار دختری
که روزها ...
مردانه با زندگی میجنگد
اما شب ها ...
بالشش از هق هق های دخترانه خیس است... !!!
بالا