Recent content by Physiologist

  1. P

    فیزیولوژی جانوری

    نورون زایی در مغز بالغینتا اوایل 1900 میلادی تصور بر این بود که سیستم اعصاب مرکزی پستانداران ظرفیت بازسازی بسیار محدودی دارد و هر گونه مرگ نورونی تنها از طریق مکانیسم های ترمیمی پس میتوزی مثل منشعب شدن انتهاهای آکسونی نورون های بازمانده صورت می گیر د و تقسیم نورونی بعد از تولد متوقف می شود. اما...
بالا