Recent content by hkh11

  1. H

    [مبانی نورپردازی]نورپردازی برای لابی یک هتل با الهام گرفتن از نورطبیعی

    از زمانی که انسان شروع به ساخت سرپناه کرد، سعی برآن داشته است تا بداند چگونه محیط اطراف خود را روشن کند. به این منظور دو راه حل وجود داشته است: یکی اینکه از نورطبیعی برای روشنایی استفاده کند و دیگری یک شبیه سازی برای نور خورشید بود. برای این منظور اول آتش را برگزید و بعد از آن از نورهای...
بالا