banoo12

رشته
مهندسی کشاورزی

امضا

وقتی زندگی 100 دلیل برای گریه کردن به تو نشون میده تو 1000 دلیل برای خندیدن به اون نشون بده
بالا