پیرجو

زندگی در جهنم چیزی برای گفتن ندارد

خدمت به خلق
وب سایت
http://iran-eng.com
محل سکونت
جهنم دنیای غم
رشته
مهندسی شیمی

امضا

در مقابل کاری که برای مردم انجام می دهی انتظار تشکر نداشته باش، این خود نوعی گدایی ایست. "پیرجو"

آن روز چقدر نزدیک است، شیطان فریاد می زند آدم پیدا کنید، سجده خواهم کرد.....

چیدن یک سیب و این همه تقاص!!!​


contact me | pirjo[@]iran-eng[dot]com

contact me | pirjo[@]nigc[dot]info

دستاوردها

 1. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 2. 20

  Can't get enough of your stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 3. 15

  Seriously likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 4. 10

  I like it a lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 5. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 7. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 8. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 9. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
بالا