مرتضی ساعی

شاید دانشجوی فلسفه... قم مقدس
_______________________
رخسار تو را مهر جهان تاب ندارد ------ با تو شب ما حاجت مهتاب ندارد

بیدار دلانیم که در حسرت رویت ---- شب تا به سحر دیده ما خواب ندارد


سر حد جنون اول فرزانگی ماست ---------- کس در قدح اینگونه می ناب ندارد

هرگز نهراسیم ز تهدید رقیبان ---------- دلداده تو خوف ز ارعاب ندارد


درمانده تر از خیل گدایان جهان است ------- شاهی که توسل به تو ارباب ندارد

گلزار جهان با همه حسن و لطافت -------- بی لطف تو یک غنچه شاداب ندارد


آداب خرابات ندانیم کدام است ... .... در مذهب ما سوختن آداب ندارد....

گلزار شهدا-کتاب
وب سایت
http://WWW.shooride.blog.IR
محل سکونت
اراک + قم مقدس
رشته
فلسفه
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق لیسانس
دانشگاه
قم

امضا

ما جز پسر فاطمه(س) ارباب نداریم ...
بالا