محمد مراغه ای

در تخیلاتم زندگی مکتم

همه چیز
محل سکونت
مراغه
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضا

مشـــکــل دنــیــا ایــن اســــــت، کـــه احـــمــق هـــا کامـــلاً بـــه خـــود یقـــین دارنــــــد، در حــــالیــــکه دانــــــــــایــان، سرشــــار از شــــک و تردیــــــــــدنــد
بالا