شهریاری 2

من آنم که رستم بود پهلوان

بحث،زندگی،و...
محل سکونت
سرزمین عشق
رشته
مهندسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق لیسانس

امضا

مقام معظم رهبری:بروید سراغ کارهای نشدنی تا بشود.
تصمیم بگیرید به برداشتن کارهای سنگین تا بردارید.

نظر آیت الله بهجت درباره نماز اول وقت
پروژه انجام بده از سربازی معاف شو. قطره 83
بالا