رز سیاه

خیلی طولانیه :)

نوشتن،ساختن،انداختن :)

امضا

مسئولیت ما مسئولیت تاریخ است

بگذارید بگویند حکومت دیگری بعد از حکومت علی (علیه السلام) بود به اسم حکومت خمینی
که با هیچ ناحقی نساخت تا سرنگون شود،
ما از سرنگونی نمی ترسیم، از انحراف می ترسیم

شهیدغلامعلی پیچک

بالا