خیال شیشه ای

امضا

اولین مجموعه ی شعر منتشر شده از من ؛
آزادی،چون رقصی در باد | انتشارات آثار برتر=

بالا