آ
پسندها
1

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • گویند سگ ده خوی نیک دارد که هرکس داشته باشد خوشبخت شود :

  ـ منزل ندارد، واین ازصفت مجردان است.

  ـ شب بیداراست، واین صفت عبادت کاران است.

  ـ درسفرتوشه برنمی دارد، واین صفت اهل توکل است.

  ـ چون سفره گستردند کناری نشیند، واین صفت منیع طبان است.

  ـ اگراورا بزنند وبرانند به اندک نوازشی بازمی گردد واین صفت مریدان است.

  ـ درسختی ورفاه ازصاحبش دست نمی کشد، واین نشانه صابران است.

  ـ پس ازمرگ ارثی ندارد، واین شیوه ی ازدنیا گذشتگان است.

  ـ همیشه گرسنه است، واین نشانه مجاهدان است.

  ـ پیوسته ترسانست، واین علامت صالحان است.

  ـ به کم قانع است، واین شیوه ی عاشقان است.
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا